تعمیر کلیه تجهیزات تست و اندازه گیری

انواع کولیس
انواع میکرومتر
ساعت اندازه گیری
ارتفاع سنج
ضخامت سنج

تعمیر دستگاه های سختی سنج

سختی سنج های پرتابل
سختی سنج های ایستگاهی
سختی سنج های یونیورسال

تعمیر دستگاه های زبری سنج

تعمیر انواع ساعت اندیکاتور

شبیه ساز شرایط محیطی

کولیس و میکرومتر

ارتفاع سنج

سایه نگار

زبری سنج
سختی سنج
ضخامت سنج پوشش
سختی سنج پرتابل